۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
دفتر پرستاری
تاریخ به روزرسانی: 1398/05/15
   


مدير پرستاري: اسماعيل محمديان

كارشناس پرستاري

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون ) با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد :

 1. برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.

 2. تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، دراز مدت ) مبتني بر نياز ها جهت تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو با توجه به خط مشي هاي متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط.

 3. برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ، پژوهشي ، كنترل و نظارت عفونت و . . . )

 4. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.

 5. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري.

 6. ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز.

 7. مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز.

 8. مشاركت در طرح هاي پژوهشي .

 9. انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري.

 10. تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي.

 11. تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح موظايف مصوب .

 12. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري.

 13. پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحد هاي ذيربط.

 14. تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان پرستاري

 15. رهبري و هدايت واحد هاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني .

 16. ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي ....

 17. اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان( تشويق و تنبيه) گروه پرستاري

 18. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحد ها .

 19. تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحد هاي ذيربط

 20. تامين نيازهاي آموزشي كاركنان.

 21. شركت فعال در نهاد هاي سياستگذاري و ديگر كميته هاي درون سازماني.

 22. ارائه راهكار هاي بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر.

 23. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

 

ارتباط مستقيم با دفتر پرستاري:31624023 056 يا  داخلي 4023

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Description: C:\Users\0640347444\Desktop\سيسكاني , جسين جعفري\ghorbani1.jpg

 

سوپروايزر ارشدباليني:

محمدرضاقرباني :كارشناس پرستاري

دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري

سابقه كار:20سال

سابقه فعاليت ها :

پرستار بخشهاي اتاق عمل، ICUو اورژانس،پرستار فوريتهاي پزشكي، سرپرستار اورژانس(4 سال)،سرپرستار اتاق عمل(7سال) سوپروايزر باليني، عضو و دبير كميته هاي بيمارستاني،رابط اداره ارزيابي عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شكايات دانشگاه در بيمارستان،مسئول روابط عمومي بيمارستان

 

سوپروايزر باليني

سرپرست پرستاري (سوپروايزر )مر كز آموزشي ، درماني،بهداشتي،توانبخشي و پژوهشي پرستاري است كه مسئوليت نظارت مستقيم بر ارائه خدمات تشخيصي ، باليني و مراقبتي را بر عهده دارد.

شرح وظايف سرپرست پرستاري براساس اصول مديريت و با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:

1-نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي (رعايت مقررات اداري،رعايت ضوابط كاري و اخلاقي و نظاير آن)

2-نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات باليني و مراقبتي مبتني بر شواهد و استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چك ليست و نظاير آن).

3-بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات و ارائه گزارش.

4-ثبت حوادث و وقايع غير مترقبه و تهيه آمار(بيماران بدحال،پذيرفته شده ، ترخيص ، اعزام (موقت / دائم) و فوت شده و ارائه گزارش به مقام مافوق و همكاران در شيفت بعد جهت پيگيري.

5-مشاركت در ارزشيابي مستمر كاركنان پرستاري و مامايي بر طبق عملكرد و رفتارهاي شغلي و اخلاقي.

6-تهيه و تنظيم گزارش بازديدها از نظر مي و كيفي از وضعيت موجود گيرندگان ، ارائه دهندگان خدمت و عملكرد واحدهاي ذيربط.

7-ارائه پيشنهاد بودجه به مدير خدمات پرستاري در مورد نيازها و اولويت بندي انها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري.

8-همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف كوتاه مدت ،ميان مدت، بلندمدت

9-همكاري با مدير خدمات پرستاري درتعيين خط مشي ها ، ارزيابي ها ،توزيع و انتصاب نيروي انساني ، آموزش و فعاليت هاي مرتبط.

10-شركت در كليه جلسات برنامه ريزي شده تعيين شده توسط مقام مافوق.

11-پاسخگويي به مراجع مختلف در رابطه با مركز با توجه به اختيارات و مسئوليت ها.

12-مشاركت در شناسايي نيازهاي آموزشي كادر پرستاري و ارائه گزارش به مدير خدمات پرستاري و هماهنگي با سوپروايزر آموزشي جهت آموزش.

13-مديريت برخي از داروهايخاص از جمله داروهاي مخدر در طول شيفت بر حسب خط مشي بيمارستان.

14-مشاركت در برنامه هاي ارزيابي بيمارستان.

مسئوليت:

1-شركت در كميته هاي بيمارستاني بر حسب دستورمقام مافوق

2-مداخله و تامين شرايط مناسب در زمان بروز فوريت ها (تامين نيروي انساني تجهيزات، امكانات و نظاري آن ).

3-هدايت مستمر كاركنان پرستاري در جهت ارتقاء سطح كيفي مراقبت هاي پرستاري

4-همكاري و مشاركت در ارزشيابي كيفيت ارائه خدمات پرستاري

5-كنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري دستگاه ها و تجهيزات

6-تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري (كاركنان، مددجويان ،محيط و نظاير آن )و اقدام جهت رفع آن.

7-ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان پرستاري و گروه هاي وابسته ، كمك و حمايت از آنها .

8-هدايت كاركنان در انجام وظايف محوله.

9-رعايت قوانين و دستورالعمل هاي علمي ، اداري و اخلاقي.

اختيارات:

1-توزيع كاركنان كادر پرستاري و مامايي براساس توانايي ها و نيازها در واحدها و شيفت هاي مختلف در صورت لزوم.

2-هماهنگي در نقل و انتقالات بين بخشي و اعزام و يا ارجاع بيماران.

3-تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها(تامين نيروي انساني ،تجهيزات،امكانات و نظاير آن)

4-پيشنهاد به مدير پرستاري در انتصاب و انتقال كاركنان.

5-برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان.

6-مسئوليت كليه امور مركز در زمان عدم حضور مسئولان ارشد (رياست،مديريت،مدير پرستاري و نظاير آن).

تلفن:31624021 و 09911724299

::::::::::::::::::::::::::::
 •  

سوپروايزر كنترل عفونت: سركار خانم صديقه صابري

كارشناس پرستاري

دانشجوي ارشد پرستاري


شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت:

سوپر وايزر كنترل عفونت پرستاري است كه مسئوليت نظارت مستقيم بر پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني را در كليه واحد هاي بيمارستان زير نظر معاونت درمان عهده دار مي باشد.

 • تهيه و تدوين دستورالعمل هاي پيشگيري از انتقال عفونت بر اساس آخرين استانداردهاي مراقبتي مانند بهداشت دست ها ، پيشگيري از عفونتهاي ناشي از كاتترهاي وريدي ، شرياني ، ادراري _ ضدعفوني  ابزار critical و Noncritical .

 • برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت رده هاي مختلف پرستاري با همكاري سوپر وايزر آموزش جهت ساير گروه هاي شاغل در مركز مانند  واحد هاي اداري ، آزمايشگاه ، تاسيسات ، خدمات ولنژ و . . . در زمينه راه هاي پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش 

 • آموزش و ارزيابي پرستاران رابط كنترل عفونت در رابطه با تكميل فرم گزارش دهي عفونتهاي بيمارستاني .

 • ارائه برنامه جهت انجام تزريقات ايمن  Safety injection در كميته كنترل عفونت و حاكميت باليني 

 • انجام اقدامات لازم در مواردي  مثل Needle stick ، گاز گرفتگي و . . . در كليه پرسنل بيمارستان

 •  . 

 سوپروايزر آموزش سلامت و رابط آموزشي

فاطمه سبـزه كار                                                           


 مدرك تحصيلي :

كارشناس پرستاري

دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي - جراحي

سابقه كار : 19 سال

 

سابقه فعاليت ها :

پرستار اورژانس، سرپرستار سوختگي، سرپرستار اورژانس، سوپروايزر باليني، دبير كميته اخلاق باليني، دبير كميته ترياژ و اورژانس، دبير كميته آموزش به بيمار و آموزش پرسنلي دفتر پرستاري، دبير كميته آموزش سلامت

 

تعداد بازدید: 1673
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبی-خیابان آیت الله طالقانی، بیمارستان امام رضا(ع)
تلفن:32222300-056      دورنگار:                کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal